תפריט נגישות

Quality at Source - איכות במקור

העברת תהליכי בקרת האיכות כך שיתבצעו באופן אינהרנטי לייצור במקום בבדיקות חיצוניות ו/או מדגמיות.

פרסום באתר