תפריט נגישות

Steering Committee - ועדת היגוי

ועדת על המורכבת מהנהלה בכירה של הארגון והספקים המעורבים בפרוייקט, בראשות מנכ"ל הארגון. הוועדה מגדירה את קווים מנחים ועקרונות יסוד ומנהלת מעקב על הפרויקט.