תפריט נגישות

Prospectus - תשקיף

מסמך ההצעה לציבור של ניירות ערך הכולל גילוי נאות על ניירות הערך המוצעים ותנאי הנפקתם, ופירוט בנוגע לעסקי החברה. התשקיף מפרט את פרטי ההנפקה, הדוח הכספי של החברה המנפיקה לשנים קודמות, מבנה ההון של החברה, רשימת בעלי עניין וכל מידע מהותי אחר לגבי פעילות החברה. המידע שבתשקיף משמש כבסיס לקבלת החלטות השקעה ומכאן שקיימים חוקים נוקשים לגבי תוכנו. התשקיף הוא חלק בלתי נפרד בהנפקת ני"ע ועליו לקבל את אישור הרשות לני"ע טרם ההנפקה.

פרסום באתר