תפריט נגישות

Stakeholder - בעל עניין

אנשים וארגונים המעורבים בפרויקט בצורה פעילה, או שהאינטרסים שלהם עלולים להיות מושפעים לרעה או לטובה כתוצאה מביצוע הפרויקט או מהשלמתו. כן יש ביכולתם להפעיל את השפעתם על הפרויקט ועל תוצאותיו."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

פרסום באתר