תפריט נגישות

Inspection - בחינה

מדידה, בחינה, ניסוי של פריט או שרות והשוואת התוצאות עם דרישות מוגדרות בכדי לבחון עמידה בתנאי הדרישה ביחס לתכונות שונות.