תפריט נגישות

General and Administrative Expenses - הוצאות הנהלה וכלליות

סיווג של הוצאות בדוח רווח והפסד המציין את הוצאות ההנהלה הכללית, מחקר ופתוח ועוד.