תפריט נגישות

אורח באתר - שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל הכשרת היישוב

שמשון מרפוגל מציג את חברת הכשרת היישוב, הסיבות שהניעו את החברה לבצע שינוי מהותי בתפיסת ניהול תחום ה-IT והתועלות משינוי אסטרטגיית ה-IT שעיקרה רכישת מערכת ERP, פיתוח ותחזוקה במודל של מיקור חוץ.

 

שמשון מרפוגל,

משנה למנכ"ל הכשרת היישוב

 שמואל מרדלר: שמשון, נא הצג בבקשה את קבוצת הכשרת היישוב 

שמשון מרפוגל:  קבוצת הכשרת הישוב בישראל פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות במספר תחומי פעילות עיקריים: הנדל"ן המניב - השכרת נכסים, העיתונות, שילוט חוצות, מלונאות ובטוח.
תחום הנדל"ן המניב: השכרה ניהול ויזום של נכסים מניבים בישראל, בקנדה ופולין. פעילות זאת מתבצעת הן על-ידי החברה וחברות פרטיות בבעלות מלאה של החברה, והן באמצעות 'אופטימה' יזום וניהול השקעות 66 בע"מ, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. בניה למגורים יזום ניהול ומכירת דירות בישראל, בפולין ובשלבי תכנון ברומניה.
תחום העיתונות: הוצאה לאור של העיתון "מעריב", רשת מקומונים ומגזינים שונים והפעלת אתר האינטרנט "מעריב. פעילות זאת מתבצעת באמצעות החזקה במעריב החזקות, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.
תחום שילוט חוצות : מתן שירותי שילוט חוצות - מודפס ואלקטרוני. פעילות זאת מתבצעת באמצעות חברת רפיד.
תחום המלונאות: בעלות וניהול רשת בתי מלון ברחבי הארץ. פעילות זאת מתבצעת באמצעות מלונות הכשרה, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, שהינה הבעלים והמפעיל של רשת בתי מלון.

 שמואל: במסגרת האחריות שלך גם לתחום מערכות המידע בקבוצת הכשרת היישוב, כיצד השתנתה במהלך השנים האסטרטגיה של הארגון בתחום זה?

 שמשון:  במועד התפתחות תחום המחשוב הארגוני לפני כ-20 שנה, היצע התוכנות הארגוניות והידע הצבור אצל ספקי מחשוב חיצוניים היה דל ביותר. מאידך, ארגונים מובילים כגון קבוצת הכשרת היישוב, רצו לאמץ טכנולוגיות מחשוב בכדי ליצור יתרון תחרותי על פני מתחריהם בשוק. זאת היתה הסיבה להקמתן של יחידות מחשוב פנים ארגוניות ולביצוען של השקעות מסיביות בטכנולוגיה ובפיתוח תוכנה לארגון.

 במרוצת השנים, החלו להתפתח מערכות מידע ארגוניות – ERP כתוצאה מהתמקצעות של ספקי התוכנה החיצוניים. מערכות מידע אלה פותחו על בסיס ידע וניסיון של אלפי ואף עשרות אלפי משתמשים כאשר תכולתן הולכת ומתרחבת לנושאים רבים להם נדרש הארגון המודרני: מלאי, כספים, קשרי לקוחות, רכש וכיו"ב.

במקביל, החלו לחוות הארגונים ובניהם קבוצת הכשרת היישוב קשיים רבים בעמידה ב"מרוץ הטכנולוגי". הארגונים נדרשו, כתוצאה משינויים תכופים בטכנולוגיה, לבצע השקעות המשך במערכות המחשוב "שלהם" בכדי לשמר את עדכניותן הפונקציונאלית והטכנולוגית כאחת.

כיום, עשרים שנה אחרי, הובהר לנו, כמו לארגונים רבים אחרים, שכדאי לאמץ מערכות ERP שפותחו על ידי ספקי מחשוב חיצוניים על פני פיתוח מקומי.  

שמואל: כיצד יושמה האסטרטגיה הלכה למעשה?

 שמשון: בחודש אוקטובר שנת 2006 החלטנו לשקול את צעדנו בתחום המחשוב הארגוני. באותה עת עמדו בפנינו שלוש אפשרויות:

 אפשרות א' – המשך תחזוקה ופתוח של מערכות המידע הנוכחיות של הקבוצה.

אפשרות ב' - רכישה של מערכת  ERP מקיפה והמשך תחזוקה ותמיכה על ידי יחידת המחשוב הפנים ארגונית.

 אפשרות ג' – רכישת מערכת ERP, פיתוח ותחזוקה במודל של מיקור חוץ.

 חברת הכשרת היישוב בחרה באפשרות השלישית, דהיינו: רכישת מערכת ERP, פיתוח ותחזוקה במודל של מיקור חוץ וזאת לאחר בדיקה מקיפה ועל סמך התובנות הבאות:

א. ביצוע התקשרות מסוג זה עם חברה גדולה בתחום המחשוב הארגוני - One1,  שלה יכולות מקיפות בתחומים המחשוב השונים: ERP, BI, CRM ועוד.

ב. אחריות כוללת של הספק החיצוני לתפעול מערכות המידע הנוכחיות,  בד בבד עם ביצוע פרויקט הסבה מדורג של מערכות המידע לפלטפורמה ארגונית כוללת אחת. באופן זה יוחלפו מערכות המידע שלנו במערכת אחת, המשרתת ארגונים רבים ומובילים בישראל, שהשקעות ההמשך בה מתבצעות על ידי ספק המערכת המונע על ידי כוחות השוק ומעוניין לשמר את יתרונו התחרותי.  

ג. סוכם כי כוח האדם האיכותי, שעמד לרשותנו כל השנים, ימשיך לשרת אותנו מטעם הספק וזאת בהתאם לרמת השרות הנדרשת על ידנו. באופן זה שמרנו את הידע, אך אפשרנו לעובדים לפעול במסגרת חברה טכנולוגית אשר תוכל לקדם את הידע המקצועי שלהם ולשלב אותם, מבלי לפגוע ברמת השרות שהתחייבה לנו, גם בפרויקטים אחרים.

ד. סוכם כי האחריות של הספק החיצוני לא תהא רק ברמת המערכת היישומית אלא גם בהקשר לתשתיות החומרה, תקשורת ומערכות ההפעלה. כך זכינו בקשר עם ספק יחיד המפעיל מרכז סיוע – HD יעיל ומודרני.

ה. בדומה לספקים חיצוניים אחרים, הוגדר כי יתבצעו פרויקטי המשך במידת הנדרש, בהתאם לצרכי הארגון ובתיאום מראש.

שמואל מרדלר: האם האסטרטגיה הוכחה כמוצלחת גם במישור העסקי ?

שמשון: כאמור, חברת הכשרת היישוב קבלה החלטה אסטרטגית לקבל שירותי מחשוב מקיפים מספק מוביל בדומה לבצוע התקשרויות בתחומים אחרים שאינם בליבת העסקים של החברה. החלטה זו מאפשרת לנו להתמקד בתחומי הליבה ולקבל שירותים מגוף המתמקצע בתחומו והיכול לשפר את יתרוננו התחרותי כתוצאה מחשיפתו המתמשכת לטכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות.

בהתאם לתחשיבים ומסגרת ההתקשרות שסוכמה עם הספק, מצאנו כי העלויות של הארגון בתחום זה פחתו בעשרות אחוזים, וזאת עקב שיטת העבודה של הספק שאימץ את כל כוח האדם המקומי שהיה בהכשרת היישוב אליו תוך ניצול טוב יותר של יכולות כוח האדם לצרכיו העסקיים, היקף התחזוקות שנדרשו בעבר קטן בצורה דרמטית כתוצאה מחלופות מיידיות שסופקו על ידי הספק ובאחריות אחת, הטיפול בתשתיות וציוד חומרה עבר גם הוא לאחריות של הספק ואפשר הוזלה משמעותית מאחר וגורם זה רוכש חומרה בסדרי גודל משמעותיים – הרבה מכל ארגון עסקי כדוגמתנו.

אין לי ספק שהחלטה זו הנה החלטה נכונה, המתבססת על השינוי שעברה תעשיית ה-IT בארץ ובעולם. תעשייה שהפכה במהלך עשרים השנים שעברו לתעשייה בוגרת המספקת ערכים מוספים ללקוחותיה.

 

פרסום באתר