תפריט נגישות

תכנון תחת קיבולת סופית במערכת Oracle Applications

המאמר ייתן סקירה קצרה על מודול ASCP - Advanced Supply Chain Planning ששייך למשפחת מוצרי ה- APS ) Advanced Planning System ).

 מה זה MRP?

MRP (Material Resource Planning) הינה שיטת תכנון, המתרגמת את הביקושים למוצרים סופיים לביקוש פריטים ופקודות עבודה, תוך התחשבות באספקות הצפויות לפריטים אלו כגון: מלאי קיים, הזמנות רכש קיימות, פקודות עבודה וכמובן בהתאם למנה/המוצר ותהליך ייצורו (עצי מוצר וניתובים).

ה –MRP מהווה ממשק בין גורמי השיווק, הייצור והרכש, אוסף מידע מכל הגורמים המעורבים בתהליכי הייצור ומנסה לאזן בין ביקושים לאספקות.

תוצר המערכת הינו המלצות רכש או ייצור  עפ"י עקרון הדחיפה (Push).

  תאור הבעיה

הנחת היסוד של ה-MRP היא שמשאבי הארגון הינם בעלי קיבולת אין סופית. כלומר אין התחשבות בעומסים על קווי הייצור .

הנחת יסוד זו ייצרה מספר בעיות בתכנון הייצור ובהצטיידות חומרי גלם :

 • הסבירות שמשאבים שונים הדרושים לייצור, כגון מכונות, וכוח אדם מיומן תמיד יהיו זמינים, הינה נמוכה.
 • המערכת לא מאפשרת שיקול דעת וקבלת החלטה מהירה במקרה של שינויים בלתי צפויים כמו בקשות מיוחדות של הלקוח, קידום אספקות,  הזמנות דחופות,  או תגובה  מהירה לשינויים ביכולות הייצור.

על מנת לפתור בעיות אלו יש לבצע תכנון תחת אילוצים (ASCP - Advanced Supply Chain Planning)

הבדלים:

ASCP - ממליץ מה אפשר לייצר, תוך נתינת עדיפות לביקושים השונים.

MRP – ממליץ מה צריך לייצר ללא התחשבות באילוצים

תכנון ללא אילוצים (MRP )

 אמרנו כי אחת ממגבלות ה MRP היא אי התחשבות בעומסים על קווי הייצור.

על מנת להבהיר את הבעיות שנוצרות  ניקח דוגמה של  קו ייצור בעל מכונה אחת, בעלת קיבולת של 8 שעות מכונה ביממה (40 שעות שבועיות).  על מנת לעמוד בכל הביקושים כבר בשבוע השלישי, יש צורך ב 50 שעות מכונה. (הביקושים נגזרים ממספר השעות הנדרשות מאותה מכונה כפי שמופיעים בניתוב כפול מספר הפריטים שיש לייצר).

MRP ימליץ לייצר את כל הכמות עד השבוע השלישי היות והוא מניח קיבולת אין סופית (ללא התחשבות ביכולות הייצור). תזמון כל חומרי הגלם יעשה בהתאם. כך נוצר מצב שבו אנו מתזמנים חומר לשבוע השלישי למרות שנזדקק לו רק מהשבוע הרביעי ואילך או ייתכן ואפילו בשבוע שני, על מנת לייצר לפני הזמן ולא לפגוע במועדי האספקה.  

על מנת ולמנוע בעיה זו נהוג להפריד את התכנון לשני חלקים

 • בניית תוכנית ייצור על סמך הביקושים ( MPS )
 • בניית תוכנית הצטיידות על סמך תוכנית הייצור (MRP)

 בעת בניית תוכנית הייצור עומדות בפני המתכנן מספר החלטות שעליו לקבל, לדוגמה :

 • בהנחה שלא ניתן לספק את כל הביקושים יש להחליט איזה ביקושים יסופקו ואילו ביקושים יש לדחות .
 • האם ניתן להעמיס את המשאבים מעבר ל – 100% (  ביצוע שעות נוספות לדוגמא )
 • במידה וניתן לחרוג מקיבולת המשאבים האם חריגה זו כדאית ( אולי לדחות אספקות ללקוח על מנת לחסוך שעות נוספות )
 • האם ניתן לייצר את המוצר בדרך אחרת ( למשל הוצאת הייצור לקבלני משנה במקום ייצור עצמי )
 • במידה וניתן לייצר לפני הזמן, האם כדאי לייצר ולהחזיק את המלאי ( על מנת להימנע מצווארי בקבוק עתידיים )

 המודל

 מודול ה ASCP נותן מענה לבעיות שהוצגו לעיל  בכך שריצת התכנון שלו יודעת להתחשב בקיבולות המשאבים ובנוסף מסוגלת לבצע תיעדופים על סמך כללי החלטה שונים.

נבחן מספר שיטות לריצת תכנון

 • Unconstrained Plans – תכנון ללא אילוצים
 • Constrained - Enforce Capacity – תכנון תחת אילוץ קיבולת יצור
 • Constrained - Enforce Demand Due Dates  - תכנון תחת אילוץ עמידה במועדי אספקה
 • Cost-Based Optimized Plans –תכנון המבוסס על עלות מחיר אופטימלית
 •  
 • בכל אחת מהשיטות המערכת תיצור הודעות Exception (חריגה) בהתאם.

Unconstrained Plans

 ריצה זו מקבילה לריצת תכנון במודול MRP ולכן לא נרחיב עליה , המערכת תתזמן את כל הביקושים לתאריכים המתאימים ללא קשר לקיבולת הייצור הקיימות .

Constrained - Enforce Capacity

 ריצת התכנון תיצור תוכנית עבודה הכוללת דחיית אספקות לביקושים קיימים כך שלא תיווצר חריגה מקיבולות הייצור הפנימיים או מקיבולות הייצור של ספקים.

 ניתן לקבוע עדיפות לתחזיות או הזמנות לקוח ובכך לקבוע את סדר השיבוץ ( יש להחליט איזה ביקוש אנו דוחים ).

בריצה מסוג זה ניתן להגדיר מס' כללים שהריצה תתחשב בהם כגון :

 • ייצור מוצר תחליפי
 • שימוש ברכיב תחליפי ( מושפע בעיקר מקיבולת ספקים )
 • שימוש במשאב חלופי ( לדוגמה מקרה בו ניתן לייצר את המוצר במכונות שונות )
 • שימוש בניתוב חלופי ( לדוגמה ניתוב OSP על מנת לייצר אצל קבלן משנה במקום ייצור עצמי) 

דוגמה להודעות  Exception שיתקבלו:Sales order/forecast at risk  – כל הביקושים שידחו עקב אי יכולת הייצור

Constrained - Enforce Demand Due Dates

 בריצת תכנון זו המערכת תמליץ על חריגה מקיבולות הייצור על מנת לספק בזמן,

 דוגמה להודעות  Exception שיתקבלו :

 • Requirement causes resource overload –דרישות שיצרו חריגה במשאבים
 • Order causes supplier capacity overload - הזמנות שיצרו חריגה מקיבולות ספקים
 • Sales order/forecast at risk – הזמנות או תחזיות שנמצאות בסיכון, משמע לא נוכל למלאם
 •  
 • Cost-Based Optimized Plans

ריצה זו נועדה לשלב בין שתי הריצות הקודמות:

 1. אילוץ עמידה במועדי אספקה
 2. אילוץ אי חריגה מקיבולות ייצור

מטרתה להחליט באילו מקרים אנו מעוניינים לעמוד בביקושים למרות שאנו חורגים מקיבולות הייצור ובאלו מקרים נעדיף לדחות אספקות ובלבד שלא נחרוג מאילוצי הקיבולת.

הקו המנחה בריצה זו הוא שיקולי עלות. לשם כך יש להגדיר מספר "קנסות" במערכת.

לדוגמה:

 • קנס עבור פיגור באספקות - מציין את העלות הכספית  בדחיית האספקות ללקוח .
 • קנס עבור חריגה ממשאבים –למשל: עלות שעות נוספות לעובדי ייצור.

המערכת תחליט, על סמך חישוב העלויות הנגזרות, כיצד לתזמן את הריצה לפי Enforce Capacity או לפי Enforce Demand Due Dates

בנוסף ניתן לקבוע מספר מטרות לתוכנית כגון

 • מקסימום עמידה בזמני אספקות
 • מקסימום סבבי מלאי ( משפיע בעיקר על ההחלטה האם לייצר לפני הזמן )
 • מינימום "תשלום" קנסות .  

מידע מפורט ניתן למצוא ב

Oracle® Advanced Planning Implementation and User’s Guide, Page# 5-65 (Choosing an Objective Function)

על מנת להבין נעזר בתרשימים הבאים:

Unconstrained

 התרשים מתאר מערכת ללא אילוצים: ניתן לראות שבשבוע 3 הביקוש גדול מיכולת הייצור. הריצה במקרה זה תתעלם מכך ותמליץ לייצר בשבוע זה.

Optimized with Maximum On-Time Delivery

בתרשים זה המערכת מתוכננת כך שאסור לחרוג מתאריך אספקה. גם כאן בשבוע 3 הביקוש גדול מיכולת הייצור. במקרה זה המערכת ממליצה לייצר כבר בשבוע 2 מעבר לביקושים (היתרה תשמר במחסן) ואת יתרת הייצור המערכת משלימה בשבועות 4,5 על מנת לעמוד בזמנים.

 

Optimized with Minimize Inventory Carrying Costs

בדוגמא זו מוגדר מינימום עלויות אחזקת מלאי. ניתן לראות שבשבוע 3 הביקוש גדול מיכולת הייצור, בשל האילוץ שקבענו המערכת תמליץ לדחות אספקות ללקוח ולא לייצר לפני הזמן כך שבניגוד לדוגמה הקודמת לא יהיו המלצות לייצור בשבוע 2 (על מנת למנוע אחזקה במחסן).

 

 

בדוגמה זאת הוגדרו קנסות, הקנס הניתן לפיגור באספקות גבוה מהקנס עבור חריגה ממשאבים. לפיכך המערכת ממליצה על ייצור בשבוע 2 (על מנת למזער את עלות החריגה ממשאבים בשבוע 3) אולם חורגת מקיבולות הייצור בשבוע 3 על מנת לעמוד בזמני אספקה (ניתן לבצע זאת על ידי משמרת עבודה נוספת )

ריצת איסוף הנתונים

התכנון מתבצע על סמך נתוני מערכת, נתוני מלאי, הזמנות רכש , זמינות משאבים וכדומה. הMRP מבצע את איסוף הנתונים במהלך ריצת התכנון, ב ASCPאיסוף מתבצע בשני שלבים :

 

 1. Planning Data Pull – שלב איסוף הנתונים לטבלאות staging
 2. Planning ODS Load -  טעינת המידע מטבלאות staging  למודול ה-ASCP

החלוקה לשני שלבים מאפשרת הכנסת נתונים ממערכות חיצוניות.

ניקח לדוגמה מפעל המייצר מערכות המחליט להעביר את  הייצור ממפעל הלקוח אליו. נרצה להתחשב במלאי שקיים אצל הלקוח על מנת לבצע את התכנון. כדי לעשות זאת נטען את נתוני המלאי של הלקוח לטבלאות ה Staging ומשם למודול התכנון.

 

 

מידע מפורט ניתן למצוא ב

Oracle® Advanced Planning Implementation and User’s Guide, Page# 4-2 (Overview of Running Collections for ASCP)

  סימולציות והשוואה בין תוכניות

 כחלק מתהליך התכנון ניתן לבדוק תרחישים שונים ( What If ) לפני ביצוע התכנון, הדבר מאפשר ביצוע תכנון מבוקר ומפוקח. דוגמאות לתרחישים:

 

 • בקשות לקידום מצד הלקוח
  • דוח המציג את הזמנות הרכש ופקודות העבודה המומלצות ל – Reschedule In
 • תוספת של ביקושים שלא במסגרת זמני האספקה.
  • דוח המציג את הזמנות הרכש ופקודות העבודה בעלי Compress Lead Time
  • דוח המציג את העומס הצפוי על המשאבים השונים
 • השבתת משאב ( למשל מכונת ייצור שיצאה מפעולה ).
  • בדיקת תוכנית ייצור חדשה עקב אי זמינות משאבים שונים
 • השוואה בין תוכניות המתבססות על תאריך מבוקש לעומת תאריך מובטח (בהזמנות לקוח)
 • בחינת שינוי בקיבולת הייצור של ספקים .
 • השוואה בין תוכניות בעלות פונקצית מטרה שונה (לדוגמה מקסימום עמידה בזמני אספקות לעומת מקסימום סבבי מלאי )

הרצת הסימולציות נעשית דרך מסך ה-   Planner Workbench  כאן מבצעים את השינויים המבוקשים  ולאחר מכן מריצים דוח השוואה אשר יציג הודעות Exceptions אשר נוצרו עקב השינוי .

לדוגמה הלקוח הזמין 5 מערכות לעוד שלושה חודשים.  כעת מבקש הלקוח להקדים את מועד האספקה בחודשיים. הלקוח מוכן לדחות 5 מערכות מסוג אחר על מנת "לשחרר" רכיבים משותפים. לפני שנתחייב על הקדמת מועד האספקה, ניתן להפיק דוח המציג את כל הזמנות הרכש ופקודות העבודה המומלצות לקבלת מועד חדש  (Reschedule In) ובכך להעריך האם השינוי ישים.הרצת הדוח אינה מחייבת שינויים בהזמנות כך שאם יוחלט לא לבצע את ההקדמה לא תהיה פגיעה בנתונים המקוריים.

לסיכום:

מודול ה ASCP מאפשר לאיש התכנון בחברה לבצע תכנון מבוקר תחת אילוצים ושינויים. התכנון המבוקר והאפשרות של ניסוי וטעייה מאפשרים בסופו של דבר חיסכון לחברה. המודול מותאם לשוק הדינאמי והוא בעל ממשק משתמש נוח הכולל גרפים, אפשרות לביצוע סימולציות וטעינת נתונים ממערכות אחרות.

  כותב המאמר:  בועז סייג, חברת ONE1UP

 ליצירת קשר: roman.mitshel@one1up.com

 

פרסום באתר