תפריט נגישות

מתודולוגיות יבמ ליישום SAP All in One

מעבדת הפתוח ביבמ יוצרת באופן שוטף מהדורות פונקציונאליות וטכנולוגיות של פתרונות SAP ALL IN ONE לתעשיות שונות כגון: AUTOMOTIVES, פרמצבטיקה, היי טק, RETAIL ועוד.

 רקע

חברת יבמ פתחה משפחה של מתודולוגיות ליישום SAP בארגונים בשם Ascendant. תחת משפחה זו נכללות 2 מתודולוגיות יישום לארגונים קטנים ובינוניים:

Rapid Path

  Express

מטרת המאמר להציג שתי מתודולוגיות ליישום פרויקטי SAP All in OneRapid Path, ו-Express.  העיקרון המוביל בשתי מתודולוגיות יישום אלה הנו החלפת שלב האפיון ועיצוב התהליכים באמצעות הצגת אבי טיפוס ותרחישים קיימים מראש  ובחינת התאמתם לצרכי הלקוח.

 

תרשים 1 – טבלת החלטה לבחירה במתודולוגיה המיטבית.

מתודולוגיית - RAPID PATH

מתודולוגיית  ה-RAPID PATH משלבת ביקורים ולימוד צרכי הלקוח המרכזיים ברמת מאפייני הארגון, תהליכים עסקיים וצרכי מידע.  מתקבלת החלטה לגבי הפתרון הוורטיקאלי המיטבי בעבור הלקוח ומתבצעת הגדרת תיחום של הפרויקט, על בסיס המסמכים והתהליכים המתועדים בפתרון שנבחר . מאחר ואין צורך בקיום דיונים של BLUEPRINT  (אפיון מפורט) מתקצר משך זמן הפרויקט והדבר בא לידי ביטוי בעלות ומשאבים נדרשים מצד הלקוח.

היישום בפועל מתבצע על ידי הצגת אבי טיפוס בנויים מראש לתהליכים המרכזיים של הארגון ובחינת מידת התאמתם לצרכיו. בנוסף נעשה שימוש בשלב המימוש בכלים מובנים לטיוב והסבת נתונים, בתיעוד המשמש לצרכי הדרכה והטמעה, הגדרות מובנות מראש של תפקידים והרשאות וכן בכלי אנימציה שמסייע למשתמשים בבצוע הפעולות השונות.

סדר גודל של יישום מערכת באמצעות מתודולוגיה זו הנו: ששה עד שמונה חודשים.

מתודולוגיית – EXPRESS

 

תרשים 2 – מתודולוגיית ה-Express

 1. QUICK SCAN

 מתודולוגית ה-EXPRESS  מתחילה בסדנא בת מספר ימים שנקראתQUICK SCAN . סדנא זו מבוצעת על בסיס פתרון  ה- SAP All in Oneהרלוונטי. בסדנא משתתפים נציגי הנהלת הארגון מהתחומים השונים: רכש, מלאי, כספים, שיווק וכיו"ב. בפני המשתתפים מוצגים תסריטים מובנים מראש של התהליכים העסקיים העיקריים, כאשר במהלך ההצגה נבחנת מידת ההתאמה והגדרת הפערים. כמו כן נערכים דיונים לגבי מידת הצורך של הארגון בהתאמות ומתקבלות הסכמות תוך כדי התהליך. 

לסדנא מספר מטרות:

  •    הגדרה של מתווה הפרויקט ברמת הנהלת הארגון הכולל: יעדים אסטרטגיים, טכנולוגיים וארגוניים.
  •   זיהוי צרכי הארגון בתהליכים העסקיים.
  •   הערכת מוכנות הארגון לבצוע השינוי.

 הארגון המשתתף בסדנא, מקבל מיד לאחריה, שני תוצרים מרכזיים: מסמך תיחום ומסמך תקציב ותכנון.

מסמך התיחום מקיף את הפרקים הבאים:

א. הגדרה של התיחום כולל ציון היעדים העסקיים של הפרויקט, תיחום גיאוגרפי, דוחות, ממשקים.

ב. ניתוח מידת ההתאמה וכמות הפערים שבין הפתרון המוצע לצרכים.

ג. מתודולוגיית היישום באתר ושיטת ה ROLL OUT לאתרים נוספים במידה ורלוונטי.

 מסמך התקציב והתכנון מקיף את הפרקים הבאים:

 א. משאבים נדרשים מצד יבמ והלקוח

 ב. תכנון אב לפרויקט

 ג. הערכת עלויות

ד. הנחות יסוד לפרויקט

VALIDATION .2

בשלב זה ניתן תוקף להסכמות שהתקבלו ב QUICK SCAN ומתבצע פירוט נוסף של מרכיבי התהליך. לצורך זה מוקם צוות פרויקט מצומצם מצד הארגון ויבמ, הפועל בשיטת התהליכים ולא לפי מודולים. ממנים אחראי תהליך מצד יבמ ומצד הלקוח הבוחנים את התהליך END TO END, מול מסכי המערכת.  

משך שלב ה-VALIDATION כשבועיים.

ACTIVATION .3

בשלב זה מוגדרים במערכת המבנים הארגוניים הנדרשים: חברות, מפעלים, קניינים, סניפים ועוד וכן מבוצעות התאמות בהתאם למוסכם. מטרת השלב הנו להכין את המערכת לקראת הצגתה למשתמשים.

שלב ה-Activation נמשך כ-12 שבועות.

SIMULATION .4

בשלב ה-SIMULATION מתבצעת הצגת התרחישים ללקוח לשם אישורם באופן סופי.בשלב זה מתבצע גם הטיפול בנתונים, הסבות, הדרכות ועוד .

 שלב זה נמשך כ-4 שבועות.

GO LIVE AND SUPPORT .5

המערכת "עולה לאוויר" בהפעלה מבצעית ומתחיל שלב התפעול השוטף וקבלת מידע עדכני מהמערכת החדשה.

דגשים להצלחת המהלך

בכדי למצות באופן המיטבי את היתרונות הגלומים במתודולוגיות היישום שהוצגו לעיל, נדרש הארגון לדגשים הבאים:

  •    מחויבות הנהלה ברמה הגבוהה ביותר לבצוע התהליך.
  •    נכונות לבצע שינויים בתהליכים העסקיים על מנת להתאימם לתהליכי הBEST PRACTICE.   
  •   טיפול בנתונים – השקעת המשאבים הנדרשים במהלכי טיוב הנתונים מאחר והמערכת הנה מערכת אינטגרטיבית ולאיכות הנתונים חשיבות מרובה.

לסיכום

מתודולוגיות יבמ שהוצגו במסמך זה נבנו לשם מתן מענה ליישום מהיר בארגונים שאינם עתירי  כוח אדם בתחום  IT ואו"ש. השימוש ב-BEST PRACTICE מקטין את הצורך בבצוע אפיונים ומאפשר הגעה להסכמות עם משתמשי המפתח בארגון המגובים ביועצים חיצוניים במידת הצורך.

 

 

 

תרשים 3 – הצגת היחס של כמות ההתאמות בין פרויקט רגיל לפרויקט המבוסס על BEST PRACTICES.

כותב המאמר: דני שטיינפלד, מנהל התפעול של קבוצת SAP ביבמ

 ליצירת קשר:zdani@il.ibm.com

פרסום באתר