תפריט נגישות

ERP Roll Out - מניסיונה של Vishay Precision Group

הנהלת Vishay Precision Group מודעת ליתרונות העסקיים של הטמעת מערכת ERP אחודה בקרב היחידות השונות בקבוצה.הקבוצה

 קבוצת Vishay Percision Group מעסיקה כ-2,000 עובדים ופועלת גלובלית במדינות שונות בעולם. בקבוצה מספר חטיבות כדלקמן:

·         חטיבת Foil המייצרת נגדים מדויקים

·         חטיבת Measurement Group מייצרת מדידים

·         חטיבת Load Scale – מייצרת מתמרים

·         חטיבת SYSTEM – המייצרת מערכות מבוססות מוצרים משלושת החטיבות האחרות.

 הפרויקט

 מציין יעקב רוביו, מנהל תחום ה-Global Business Application בקבוצה: "פתרון QAD ERP נבחר כפתרון ה-ERP של הקבוצה. לאחר יישום  הפתרון בשני אתרים בארצות הברית ובכרמיאל, הוטלה עלינו משימה להרחיב את הפתרון ליחידות נוספות של הקבוצה, בהיקף כולל של 630 משתמשים".

 

 

בפרויקט מיושמת ארכיטקטורה של ניהול קונצרני עם פעילות ברמת החטיבות / חברות. תהליך ה-Roll Out מבוצע בהתאם לתוכנית שהוגדרה עם דגש על יישום פיננסי ולוגיסטי מלא והעברת נתונים לשכבה מוגדרת של BI אשר משרתת את ההנהלה הבכירה. 

 

לו"ז לבצוע ה-Roll Out

יעקב רוביו: "לכל פרויקט מתמנה וועדת היגוי בראשות נשיא החברה, כאשר אנו נעזרים במיישמים ומומחים חיצוניים המעורבים בשלבי היישום והיבטי הלוקליזציה. צוות ניהול הפרויקט בראשותי, כולל את משתמשי המפתח, מנהלי מחלקות, ונציגי קבלן היישום שנבחר". 

 דגשים בניהול הפרויקט

 בעת יישום מערכת ERP לראשונה בארגון ובמהלך ביצוע מהלכי Roll Out, יש לתת את הדגש לדגשים הבאים:

  • מחויבות הנהלה –מעורבות ומחויבות ההנהלה מביאה לכך שההתגייסות לפרויקט הינה ברורה מאליה בכל הרבדים של עובדי הארגון. 
  • בחירת הספק – מומלץ לבחור ספקים אשר נרתמים לפרויקט מתוך מחויבות אישית בפורמט התקשרות של מחיר קבוע. ספקים מסוג זה נרתמים לפרויקט בהסתכלות רחבה, מציפים סיכונים ובעיות מתוך רצון  אמיתי לסיים את הפרויקט בתכולה ובתקציב.  
  • תהליך קבלת החלטות – יש להקפיד, על מנת לעמוד בלוחות הזמנים, על תהליכי קבלת החלטות מהירים. ברגע שהתקבלה החלטה, יש לעבור לשלב היישום ולהמשיך בנתיב הפרויקט.
  • יישום ונילה – יש להיצמד לתהליכי המערכת, ליישם במתכונת של Best Practice ולהמעיט בבצוע שינויים. צוות היישום מטמיע שינויים במערכת אך ורק במידה שאינם משנים את הלוגיקה של התהליך. שינויים אשר משנים תהליכים, יבוצעו אך ורק לאחר בחינה ואישור של ועדת ההיגוי. 
  • למצות את יכולות ה-ERP – יישום נכון של מערכת ה-ERP, מביא לנטישה של יישומים מקומיים שפותחו על ידי משתמשים בכלי אקסס ואקסל. מומלץ להפקיד וליישם יכולות ניהול מסמכים, הטמעת מהלכי Work Flow ואישורים ועוד.
  • זמינות עובדים – אחד הסיכונים בפרויקט מסוג זה הינו זמינות של עובדים לפרויקט. יש לתאם ציפיות עם משתמשי המפתח, להסביר להם שלא ניתן להחליפם במהלך הפרויקט ושניסיונם ומעורבותם קריטיים להצלחתו.
  • הסבות נתונים – זה המועד הנכון ביותר לבצע סדר מחודש בנתוני הארגון. יש לקבל החלטות בנושא ולהניע לפעולה. לדוגמא: מחיקת ישויות כגון: ספק, פריט, לקוח וכד' במידה ולא נצברו להן תנועות בשנתיים האחרונות.  

תועלות עסקיות

 נמצא כי מערכת QAD ERP נותנת מענה מקיף לצרכי הארגון השונים ברמת הקונצרן, חטיבות וחברות. מענה זה ניתן ברבדים שונים: תכנון ובקרה, ניהול שרשרת האספקה, היבטים פיננסים ועוד.

 הנהלת Vishay Precision Group מודעת ליתרונות העסקיים של הטמעת מערכת ERP אחודה בקרב היחידות השונות בקבוצה. ההטמעה משפרת את השליטה בפעילות העסקית, מאפשרת שקיפות נתונים ואכיפת תהליכים ארגוניים בהיבטים שונים: רגולציה, הרשאות, אסקלציה של תהליכים ועוד. 

 תובנה זו, של הנהלת הקבוצה, באה לידי ביטוי בהשקעות והאמצעים הוקצו לפרויקט ה-Roll Out המבוצע בלוח זמנים מאתגר.

 "ככל שמהלכי ה-Roll Out מתקדמים הופכת שפת הפתרון ERP-QAD לשפה הארגונית של Vishay Precision Group. אנחנו למעשה ממוטטים את המגדל בבל של מערכות שונות, שאינן מקושרות ביניהן, ומציבים מסגרת ארגונית אחודה המסייעת לארגון ברמה האסטרטגית והתפעולית כאחת", מסכם יעקב רוביו.

 

ליצירת קשר: Jacob.Rouvio@vishaypg.com