תפריט נגישות

מונחים

Repetitive Strain Injury - פגיעות חזרתיות

פגישה הנוצרת כתוצאה מפעילות חזרתית או שמוש יותר של מפרקים. עבודה ממושכת בתנוחות לקויות עלולה גם היא לגרום לפגיעה מסוג זה.

Reliability

The ability of an item to perform a required function under stated conditions for a stated period of time without failures

Reliability Analysis

A method of analyzing a system design evaluating reliability-related issues. The goal is to improve the field reliability of the system

Reliability Prediction

A primary component of reliability analysis is referred to as the failure rate, or the number of failures expected during a certain period of time

Research and Development - R&D - מחקר ופיתוח

גילוי ידע חדש אודות מוצרים, תהליכים ושירותים ויישום הידע החדש לשם יצירה או שיפור מוצרים, תהליכים ושירותים המספקים צרכי שוק.

Reverse Auction - מכירה פומבית הפוכה

תהליך בו מספר מוכרים, המאושרים מראש, מגישים הצעות לשם הספקת הזמנה. ברוב המקרים, המחיר הנמוך ביותר זוכה.

RFI - Request for Information - בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע מספקים על מנת לקבוע אילו מוצרים ושירותים נמצאים בשוק היכולים לענות על צרכי הלקוח.

RFP - Request for Proposal - בקשה להצעת מחיר

תהליך פניה לספקים במסגרתו מתקבלות ונבחנות הצעות מחיר + מענה מפורט לאספקת סט של דרישות פונקציונליות, פרויקטאליות ומסחריות שהוגדרו.

Responsibility Assignment Matrix - RAM - מטריצת הטלת אחריות

מבנה המקשר את מבנה הארגון המבצע את הפרויקט למבנה תכולת העבודה, כדי לוודא שימונה אדם אחראי לכל אחד ממרכיבי התכולה של הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

RFQ - בקשה לציטוט מחירים

בקשה הנשלחת על ידי הארגון הרוכש למוכר אחד או יותר לשם ציון מחירים וזמינות של רשימה מוגדרת של פריטים וכמויות נדרשות.

ROI - Return on Investment - החזר השקעה

בחינה תמחירית של ההחזר על השקעה כספית המובטא לרוב כאחוז הצפוי מהכנסות של הנכס/פרוייקט ביחס לכמות שהושקעה ביצירתו.

Reverse Logistics - לוגיסטיקה הפוכה

הפעילות הלוגיסטית ההפוכה לפעילות שרשרת האספקה הרגילה, כגון החזרות לקוח, השמדות מלאי ועוד.

RCCP - Rough Cut Capacity Planning - ניתוח גס של דרישות קיבולת

תהליך אשר משתמש בנתוני תוכנית האב בכדי להציג את דרישות הקיבולת ממשאבים עיקריים. כולל לרוב היבטים של דרישות קיבולת מ: מכונות, כח אדם, שטחי מחסן, קבלני משנה.

Rounting - ניתוב

מידע אודות תהליך הייצור של פריט מסויים כולל את הפעולות שיש לבצע, סדר הפעולות מרכזי העבודה המעורבים והתקנים לפעילויות בהיבט של זמן כינון וזמן ריצה.

SAAS - תוכנה כשירות

מודל בו התוכנה (האפליקציה) והמידע הקשור אליה נמצאים באינטרנט (בענן) וניתנים כשרות מאתר הספק, במקום רכישת המוצר והתקנתו על מחשב המשתמש. הפעלת התוכנה יכולה להעשות מכל מחשב, טאבלט או טלפון חכם או כל התקן אחר המחובר לאינטרנט. כיום קיים מגוון רחב של יישומים ארגוניים קיימים בשוק, החל מניהול פיננסי, שיתוף מידע, ERP, CRM, ניהול מסמכים, שיתוף תוכן, ועוד.

Safety Stock - מלאי בטחון

כמות יחידות מהפריט המוחזקת במלאי לשם מתן מענה לתנודות בזמני אספקה ודרישות מלאי שאינן צפויות.

Scope Baseline - תכולת עבודה בסיסית

התכנית המקורית המאושרת, בתוספת השינויים שאושרו בתכולה. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Scope statement - תיאור תכולת העבודה

מהווה בסיס מתועד לקבלת החלטות בעתיד לגבי הפרויקט וליצירת הבנה משותפת בקרב בעלי-העניין לגבי תכולת הפרויקט. עם התקדמות הפרויקט יתכן שיהיה צורך לתקן את הצהרת הפרויקט או ללטשה, כדי שתשקף את השינויים שאושרו בתכולת הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

SEC - Secure Electronic Transaction

שיטה הנהוגה במסחר אלקטרוני בכדי להבטיח את הבטיחות של טרנזקציות כספיות המבוצעות באמצעות רשת האינטרנט.

Seed Capital

כסף המושקע בפרויקט של חברת הזנק לשם בצוע בדיקת יכולות, מחקר שוק, ישימות או פיתוח מוצר ראשוני.

sensoring - חישה

תחום העוסק בחקר החושים (בעיקר ראיה, שמיעה ומישוש), והאופן בו הם מעבירים את האינפורמציה מהסביבה לתוך מערכת עיבוד האינפורמציה האנושית.

SETUP - זמן כינון

הזמן הנדרש לבצע שינוי במכונה, מרכז עבודה או קו יצור. זמן זה נמדד מסיום הייצור של הפריט האחרון (לפני הצורך לשינוי) ועד ליצירת הפריט הטוב הראשון אשר בגינו נדרש השינוי.

Shelf Time - חיי מדף

משך הזמן בו ניתן להחזיק את הפריט במלאי בעודו שמיש.

Single Source - ספק יחיד

שיטה לפיה פריט נרכש מסופק על ידי ספק אחד בלבד. באה לידי שימוש בפילוסופיית JIT.

Sigma Quality

שיטה המורכבת ממכלול תפיסות וכלים המיעדים שונות בתהליכים והפחתת פגמים במוצר.

SOX) - Significant Defect) - ליקוי משמעותי

כאשר קיימת סבירות יותר מקלושה לאי מניעה או גילוי של דיווח שגוי שאינו חסר משמעות בדוחכספי שנתי או תקופתי.

SSL - Secure Sockets Layer

פרוטוקול המאפשר לקונים ומוכרים לשמור על סודיות המידע במהלך הפצתו במסגרת האינטרנט.

SMED – Single Minute Exchange of Dices - קיצור SET UP

מתודולוגיה לקיצור זמני ה- Set-Up כך שיהיה ניתן לבצע Batch Reduction.

Stakeholder - בעל עניין

אנשים וארגונים המעורבים בפרויקט בצורה פעילה, או שהאינטרסים שלהם עלולים להיות מושפעים לרעה או לטובה כתוצאה מביצוע הפרויקט או מהשלמתו. כן יש ביכולתם להפעיל את השפעתם על הפרויקט ועל תוצאותיו."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Spin Off

חברה עצמאית שנוצרה מתחום קיים בחברה אחרת באמצעות מכירתה או הפצה שונה של מניות.

Standard Cost - עלות תקן

עלות מטרה של פעולה, תהליך או פריט המשוכיית לחומר, עבודה ועלויות סביבתיות.

Standard work - עבודה סטנדרטית

אחידות בשיטות העבודה, נהלי העבודה וסידור עמדות העבודה (פיזית וויזואלית) כך שתתאפשר תחלופה וגמישות עובדים.