תפריט נגישות

מונחים

PERT chart - תרשים רשת

טכניקה לניתוח רשת מכוונת-אירועים המשמשת להערכת משך התכנית כאשר קיים חוסר ודאות באומדני משך הפעילות הנפרדים."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Polyhierarchy - עצי ידע רבי היררכיות

עיצי ידע רבי היררכיות הנם עצים בהם לעלה אחד יכול להיות יותר מענף אב אחד. בניגוד לטקסונומיה רגילה בה יש היררכיה אחת, במצב זה יש צורך להציג מבטים שונים על אותם פריטים.

PDM - Product Data management - ניהול מידע הנדסי

מערכת אשר עוקבת אחר הקשר שבין הפריטים בעץ המוצר וכן אחר המהדורות השונות וההסטוריה במהלך תכנון הפריט. מסייעת בהפצת הוראות שינוי, מנהלת שינויים ומספקת תשתית לתכנון מתמשך.

Phantom Bill of Material

שיטה לבניית עץ מוצר במערכת ממוחשבת כך שיביא לביטוי גם תתי הרכבות אשר אינן מנוהלות מלאי.

PDCA - Plan-Do-Check-Action

תהליך של ארבעה שלבים המיושם לשם שיפור האיכות.

Plant layout - תכן מערך

תכנון מערך הייצור הפיסי כך שיתמוך בעקרונות הלין.

PMO - יחידה ארגונית המתפקדת כמשרד ניהול הפרויקטים

ה PMO עוסק במגוון פעולות המשפיעות על כל 9 שטחי הידע של ניהול הפרויקטים, על מנת להשיג את המטרות העסקיות שהוגדרו לפרויקט/ים. עיקר עיסוקו של גוף ה PMO הוא בתכנון ובקרה של הפרויקטים , ריכוז ותיאום פעולות הניהול של כל פרויקט ופרויקט בארגון."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

POS - קופה

עמדת מכירה המותאמת לצרכי הרשת מבחינת תהליכים ארגוניים והמשמשת לבצוע המכירה תוך דגש על השרות ללקוח ומקסום ערך העסקה.

Preventive Maintenance - אחזקה מונעת

סדרת פעולות הכוללת החלפה, התאמה, ניקוי למניעת תקלות ציוד. המטרה לשמור על איכות הייצור ולמנוע פיגורים באספקות.

Private Investment in Public Entity-PIPE

סוג של עסקה לפיה משקיעים מסוימים רשאים לרכוש מניות בחברה ציבורית לרוב מתחת למחיר המניה.

Process - תהליך

סדרת פעולות מיכניות, חשמליות, כימיות או אחרת אשר מקדמים חומר או תהליך משלב סיום אחד למשנהו.

Private Marketplace - זירת מסחר פרטית

מערכת המשמשת על ידי הארגון בכדי לבצע מהלך רכישה מספקים מאושרים בלבד.

Process Improvement - שיפור תהליך

פעולות המיועדות לאתר ולמנוע גורמים של איכות נמוכה, חוסר סטנדרטיזציה ופעילויות שאינן מוסיפות ערך לתהליך.

Process Step - שלב בתהליך

תאור הפעילות, המתבצעת בשלב מסוים, המהווה חלק מתמונת תהליך כוללת.

Product Configurator - קונפיגורטור

מערכת, לרוב מבוססת חוקים, המשתמשת בסביבות תכנון להזמנה, יצור להזמנה או הרכבה להזמנה בהן קיימת שונות רבה בתצורות המוצר המסופק ללקוח. מאפשר צמצום משמעותי באחזקת עצי המוצר ומיסוד כללי ההנדסה בתחומי השיווק והייצור.

PLM - Product Life Cycle Management

ניהול שלבי חיי המוצר מהשלב הראשוני של המחקר והפיתוח ועד לשלבי המכירות והתמיכה.

PLC - Programmable Logic Controller

מכשיר אלקטרוני הניתן לתכנות לשם בחינה ובקרה והנמצא בשימוש בפעילויות של רצפת ייצור עם האפשרות לבקר ולעקוב אחר מאות פרמטרים כגון טמפרטורה ולחץ.

Promoting Knowledge Item - פריט ידע ממנף

פריטי ידע אשר ניהולם יביא להגדלת האפקטיביות של הארגון ויקדם השגת יעדיו.

POUS – Point of Use Storage - אחסון בנקודת צריכה

אחסון פריטים בקרבת התהליך כך שיצומצמו זמני השינוע.

Profit Multiplier - מכפיל רווח

יחס המודד את היחס שבין מחיר השוק השוטף של מניה רגילה לעומת הרווח למניה בשנה האחרונה.

Project - פרויקט

מאמץ זמני שנעשה במטרה ליצור מוצר, שירות או תוצאה יחודיים. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים"

Project Management - ניהול פרוייקטים

שימוש ביכולות וידע בכדי לתאם את הארגון, התכנון, הזימון, ההכוונה, הבקרה והבחינה של פעילויות הנדרשות לשם אבטחת השגתם של מטרות הפרויקט.

Project Risk Management - ניהול סיכונים בפרויקט

התהליך השיטתי של זיהוי סיכוני הפרויקט, ניתוחם ומענה עליהם. הוא כולל את מירוב ההסתברות והתוצאות של אירועים חיובים, ומזעור ההסתברות והתוצאות של אירועים שלילים לגבי מטרות הפרויקט. ניהול זה מורכב בתכנון ניהול הסיכונים, מזיהוי הסיכונים, מניתוח סיכונים איכותי, מניתוח סיכונים כמותי, מתכנון מענה לסיכונים וממעקב ובקת סיכונים."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Project Management Plan - תוכנית ניהול פרויקט

מגדירה כיצד ינוהל הפרויקט ומהם הכלים והמתודולוגיות שאיתם יעבדו."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Prospectus - תשקיף

מסמך ההצעה לציבור של ניירות ערך הכולל גילוי נאות על ניירות הערך המוצעים ותנאי הנפקתם, ופירוט בנוגע לעסקי החברה. התשקיף מפרט את פרטי ההנפקה, הדוח הכספי של החברה המנפיקה לשנים קודמות, מבנה ההון של החברה, רשימת בעלי עניין וכל מידע מהותי אחר לגבי פעילות החברה. המידע שבתשקיף משמש כבסיס לקבלת החלטות השקעה ומכאן שקיימים חוקים נוקשים לגבי תוכנו. התשקיף הוא חלק בלתי נפרד בהנפקת ני"ע ועליו לקבל את אישור הרשות לני"ע טרם ההנפקה.

Public Marketplace - זירת מסחר ציבורית

מערכת המשמשת את הארגון הרוכש בכדי לפנות לקהל ספקים רחב לשם מציאת מקורות הספקה חדשים, בחינת מלאי ועוד.

PULL - משיכה

ניהול זרימת החומר דרך שרשרת הערך בצורה שבה כל תחנה מושכת את החומר מזו שלפניה, החל מהלקוח הסופי ועד לספק. כלומר – צריכה מוכחת של לקוח (משיכת תוצ"ג) היא המניע לייצור ולא תחזית.

Quality at Source - איכות במקור

העברת תהליכי בקרת האיכות כך שיתבצעו באופן אינהרנטי לייצור במקום בבדיקות חיצוניות ו/או מדגמיות.

Quality Control - בקרת איכות

תהליך של בחינת העמידה באיכות על ידי השוואת מדדי בחינה בפועל מול תקנים.

RBD - Reliability Block Diagram

A visual representation of a system composed with sub-blocks, RBD may contain redundancy in its elements

RCM - Reliability Centered Maintenance

Methodology used to define a maintenance program while having reliability or safety as a goal to the decision making process

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals