תפריט נגישות

מונחים

FLOW - זרימה

המטרה האולטימטיבית של הלין – ליצור שרשרת ערך כזו, שבה החומר (הערך...) זורם ללא הפרעות ועיכובים, בצורה החלקה והמהירה ביותר האפשרית, דרך כלל השרשרת ללקוח הסופי.

FMECA - Failure Mode, Effects and Criticality Analysis

An inductive, bottoms-up method of analyzing system design and performance

Forecast - תחזית

צפי של ביקוש עתידי. תחזית יכולה להבנות כתוצאה מחישובים מתימטיים - שיטות תחזית המבצעות מניפולציה אודות נתוני ומגמות העבר.

Forward Scheduling - זימון קדימה

שיטת זימון לפיה הזימון מתחיל מתאריך ידוע ומחשב את מועד הסיום של ההזמנה הנדונה.

FPLC – כרומטוגרפיה לחלבונים

FTP - ראשי תיבות של File Transfer Protocol

פרוטוקול תקשורת להעברת קבצים גדולים בין מחשבים.

FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy - ספקטרוסקופיה

Full Pegging

יכולת המערכת לחשב דרישות חומר בגין כל פריט מרמתו בעץ המוצר ועד המוצר המוגמר.

General and Administrative Expenses - הוצאות הנהלה וכלליות

סיווג של הוצאות בדוח רווח והפסד המציין את הוצאות ההנהלה הכללית, מחקר ופתוח ועוד.

Gantt - תרשים גאנט

תרשים גאנט, תצוגה גרפית של מידע הקשור ללוח זמנים. כאשר בחלק אחד מוצגים נתונים לגבי כל פעילות ובחלקו השני תצוגה גרפית של כל פעילות."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

GAMP - Generally Accepted Manufacturing Practices

עקרונות ושיטות המגדירים כיצד חברה יצרנית צריכה להיות מנוהלת. כוללים היבטים של: תקינות ואמינות המידע, תקשורת שבין שיווק לייצורוקיום היבטים הקשורים ל JIT, TQM, SCM ועוד.

Gap Analysis - ניתוח פערים

מיפוי הפערים הנוצרים כתוצאה מהטמעת התהליכים החדשים וההבדלים ביניהם לבין התהליכים המצויים.

GC - מכשיר מעבדה לכרומטוגרפיה

Gemba - אזור יצירת ערך

האזור בו מבצעים תהליכים מוסיפי ערך – רצפת הייצור וכו'

GLP – Good Laboratory Practice

Goal - יעד

הכיוון אליו חותר הארגון להגיע, לדוגמא: "השגת יעילות תפעולית". היעדים מופיעים במפה האסטרטגית של הארגון ומבטאים את שאיפות ההנהלה לשנים הקרובות.

Go Live - הפעלת מערכת

תחילת העבודה בפועל עם מערכת המידע, המועד בו הארגון מתחיל להשתמש באופן אופרטיבי במערכת המידע.

GRI

Global Reporting Initiative

Gross Requirement - סך הדרישות

סך הדרישות הנובעות מביקוש עצמאי וביקוש מותנה לפריט לפני בחינת המלאי והכניסות הצפויות.

Hedge Fund

קרן, לרוב בשמוש של בעלי הון וארגונים, שיכולה להשתמש בשיטות השקעה אגרסיביות כגון:selling short, leverage, program trading, swaps, arbitrage, and derivatives

Holding Company - חברת אחזקות

חברה המחזיקה הון מניות מספק בחברה אחרת בכדי לשלוט בהנהלתה ובפעילותה.

Human Engineering - הנדסת גורמי אנוש

תחום מדעי העוסק בחקירה, תכנון וישום של מימשק אופטימלי בין העובד לבין המערכת ההנדסית אותה הוא מפעיל והסביבה בה הוא פועל.

HPLC

מכשיר מעבדה לכרומטוגרפיה.

HTML - Hypertext markup Language

שיטה להגדרת טכסט ואלמנטים נוספים בדפי אינטרנט.

Implementation - יישום/הטמעה

המהלך של הבאת מערכת לפעולה. כולל את שלבי הפרוייקט מסיום הרכישה ועד הפעלה והבחינה שלאחריה.

Incubator

חברה או מתקן המיועד לתמוך ביזמות ובחברות הזנק, לרוב מוטות טכנולוגיה, להתפתח וזאת על ידי שיתוף משאבים והון אנושי.

Indicator - מדד

ערך לבחינת השגת היעד, לדוגמא: "יחס הוצאות הנה"כ לתקציב כולל". המדדים הם תרגום של האסטרטגיה העסקית לערכים שניתן לעקוב אחריהם ולבקר באמצעותם את פעילות הארגון.

Indicators Hierarchy - "עץ" מדדים

תרשים גרפי המבטא את היררכיית המדדים הארגונית.

Indicators Scale - משקלות למדדים

על פי תפיסת ה-BSC, לכל תחום מדידה ולכל מדד נקבע משקל במפת המדדים הארגונית. משקל זה מבטא את החשיבות היחסית של המדד למול מדדים אחרים של הארגון.

Information - מידע

נתונים אשר פורשו וקבלו משמעות ניהולית/אופרטיבית.

Information Systems - מערכות מידע

קישוריות שבין מחשבים, תוכנות, אנשים ותהליכים המיועדת לאיסוף, עיבוד והפצה של מידע לצרכי תכנון, קבלת החלטות, תפעול ובקרה.

Inspection - בחינה

מדידה, בחינה, ניסוי של פריט או שרות והשוואת התוצאות עם דרישות מוגדרות בכדי לבחון עמידה בתנאי הדרישה ביחס לתכונות שונות.