תפריט נגישות

מונחים

Earned Value - ערך מזוכה

שיטה למדידת ביצועי הפרויקט. הערך המזוכה משווה את כמות העבודה שתוכננה עם זו שבוצעה למעשה, על מנת לקבוע האם העלויות ולוחות הזמנים מתקדמים כמתוכנן (PMBOK). השימוש בערך מזוכה מאפשר לקבוע ביחס לכסף שהוצאנו, האם אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ובתקציב."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

EBITDA

רווח תפעולי לפני פחת ומיסים.

ECO - Engineering Change Order - הוראת שינוי הנדסית

גרסה חדשה של שרטוט או עיצוב המאושרת על ידי מחלקת התכנון ומורה על שינוי או תיקון לפריט. הדרישה לשינוי יכולה להגיע ממקורות שונים כגון: לקוח, ייצור, בקרת איכות ועוד.

EDD

Environmental Due Diligence

EDI - Electronic Data Interchange

סט של חוקים בינלאומיים לשם העברת מידע בין גופים שונים באופן אלקטרוני לצרכי מסחר. משמש להעברת מסמכי סחר כגון: הזמנות רכש, הוראות שילוח, חשבוניות בהתאם לפורמטים מוגדרים מראש.

Efficiency - יעילות

מדד, המוצג לרוב באחוזים, של התפוקה שבוצעה יחסית לתקן.

eMarketplace - זירת שוק אינטרנטית

אתר באינטרנט בו קונים ומוכרים רבים נפגשים בכדי לבצע פעילות עסקית של קניה ומכירה.

EMS

Environmental Management System

Engineer To Order - תכנון להזמנה

שיטת ייצור לפיה הגדרת המוצר מבוצעת בשתוף פעולה עם הלקוח ודורשת תכנון הנדסי, התאמה ורכש ייחודי.

End to End Business Process - תהליך עסקי מלא, מקצה לקצה

תהליך עסקי מלא, הכולל את כלל הפעילויות והישויות הקיימות בו (שיטות עבודה, נהלים וגורמים מבצעים) ונתמך ע"י מערכות המידע לביצועו.

End Item - מוצר מוגמר

כל מוצר אשר יכול להופיע בהזמנת לקוח או תחזית הן אם נמכר לשם שימוש ראשוני או כחלק חילוף.

EOQ - Economic Order Quantity - כמות כלכלית להזמנה

סוג של הזמנה קבועת כמות אשר מגדיר את כמות היחידות של פריט שיש לרכוש בהזמנה אחת. המטרה להביא למינימום את עלות הרכש ביחס לעלות מימון המלאי.

eProcurement - רכש אינטרנטי

מערכות המאפשרות למשתמשי קצה ליצור דרישות, מנהלות את תהליך אישורן לקראת הפיכתן להזמנת רכש.

Equity - אקוויטי- רווחי אקוויטי

רווחי ישות משפטית נפרדת, המוחזקת על-ידי חברה מחזיקה, כאשר לחברה המחזיקה כוונת החזקה לטווח ארוך. לדוגמא, רווחים שנצברו בחברה-בת אשר מיוחסים לחברת האם המחזיקה בה, כדי שיעור החזקתה בחברת הבת.

Equity Financing - מימון באמצעות הון מניות

מימון על ידי מכירת מניות רגילות או מועדפות למשקיעים.

Ergonomic - ארגונומיה

תחום המביא לממשק אוטימלי בין האדם, התפקיד, עמדת העבודה והסביבה על מנת להביא ליעילות מירבית תוך כדי הקפדה על נוחות ובריאות העובד.

Equity Fund

קרן המשקיע באופן מועדף במניות, לרוב בהון מניות רגיל.

Ergonomic Assesment - מיפוי ארגונומי

מיפוי של עמדות עבודה בהתאם לעקרונות ארגונומיים וצרכים פונקציונאלים במטרה להביא לממשק יעיל, נוח ובריא בין העובד למכונה.

Ergonimics Design - תכנון ארגונומי

תכנון מיקרו של עמדות העבודה ומימשק האדם מכונה בהתאם לעקרונות אגרונומיים וצרכים פונקציונאלים.

Ergonomic Desgin Validation – בקרת תכנון ארגונומית

בקרת תכנון קווי ייצור, מכונות או מוצרים ומימשק עם האדם להשגת יעילות מירבית, תוך הקפדה על נוחות ובריאות העובד.

Ergonomics Risks Management - ניהול סיכונים ארגונומיים

שיטה לזיהוי, הערכה וניהול סיכונים העלולים לחשוף את העובד לפגיעות במערכת שריר/שלד.

ERP - Enterprise Resource Planning - ניהול משאבי הארגון

שיטה לשם תכנון, הגדרה וסטנדרטיזציה של תהליכים עסקיים הנדרשים לשם תכנון יעיל ובקרה של הארגון.

Excess Capacity - עודף קיבולת

מצב בו הקיבולת במשאב גבוהה יותר מהקיבולת הנדרשת לעמידה בתוכנית העבודה.

Failure Mode and Effect Analysis-FMEA

An inductive, bottoms-up method of analyzing system design and performance

Fault / Event Tree Analysis

A process designed to determine the probability and rate of an event (particularly – a failure) based on cause-effect relationships

Failure Rate

The number of failures experienced or expected for a device divided by the total equipment operating time

FDA - אגף פיקוח מזון ותרופות של ממשלת ארה"ב

Feasibility Study - חקר ישימות

מחקר הבוחן את ההצדקה והעלות לפרוייקט ביחס לתועלתו.

FIFO

שיטה לבחינה וצריכת המלאי לפיה סדר הצריכה במלאי הנו לפי סדר ההגעה, מגנה מפני התיישנות המלאי.

FTP - File Transfer Protocol

שיטה להעברת קבצים באמצעות רשת האינטרנט.

Fixed Cost - הוצאה קבועה

הוצאה שאינה משתנה בהתאם לכמות הייצור כגון: הוצאת שכירת המבנה.

Five Ss System - מערכת חמשת ה-S

אמצעי יסוד של גישת הלין, דרכו מיישמים שיפור מתמיד של אזורי העבודה (Gemba) ע"י העובדים. 5 ה- S’s הינם: מיון וסילוק, סדר וארגון, ניקיון ובקרה, תקנון ושיפור, אמונה ומשמעת.